เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก   

ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด


รหัสคอร์ส ชื่อคอร์ส จำนวนข้อ ความยาววีดีโอ เวลาเรียน ราคา สมัครเรียน
1 กลุ่มกลศาสตร์ 1
การวัดและการแปรความหมายข้อมูล, การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
300 ข้อ 12.5 ชม. 40 วัน 850 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
2 กลุ่มกลศาสตร์ 2
สมดุลกล, งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน
250 ข้อ 11.8 ชม. 37 วัน 780 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
3 กลุ่มกลศาสตร์ 3
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, วงกลม, ฮาร์มอนิกอย่างง่าย, หมุน
200 ข้อ 8.2 ชม. 29 วัน 610 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
4 กลุ่มสมบัติสาร
สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง, ของไหล, ความร้อน สมบัติของก๊าซ และทฤษฎีจลน์
250 ข้อ 10.6 ชม. 35 วัน 740 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
5 กลุ่มคลื่น 1
คลื่น และสบบัติของคลื่น, เสียง
250 ข้อ 9.4 ชม. 33 วัน 690 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
6 กลุ่มคลื่น 2
แสงเชิงเรขา, แสงเชิงฟิสิกส์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
200 ข้อ 7.8 ชม. 29 วัน 600 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
7 กลุ่มไฟฟ้า 1
ตัวเก็บประจุ, ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง
300 ข้อ 14.2 ชม. 42 วัน 890 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
8 กลุ่มไฟฟ้า 2
แม่เหล็กไฟฟ้า, ไฟฟ้ากระแสสลับ
150 ข้อ 6.6 ชม. 24 วัน 500 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
9 กลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่
ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์
250 ข้อ 10.6 ชม. 35 วัน 730 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
10 A-Level ฟิสิกส์ Level 1
ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่เพิ่งเริ่มต้นทำโจทย์ และพื้นฐานไม่ค่อยดี (โจทย์ระดับง่าย)
250 ข้อ 7.6 ชม. 31 วัน 650 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
11 A-Level ฟิสิกส์ Level 2
ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่อยู่ในระดับต้น (โจทย์ระดับง่าย - กลาง)
250 ข้อ 10.2 ชม. 34 วัน 710 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
12 A-Level ฟิสิกส์ Level 3
ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่ในระดับกลางๆ (โจทย์ระดับกลาง - ยาก)
250 ข้อ 13 ชม. 37 วัน 780 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
13 A-Level ฟิสิกส์ Level 4
ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ 21 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.5 - ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่ในระดับที่ดีแล้ว (โจทย์ระดับยาก - ยากมาก)
250 ข้อ 17.2 ชม. 42 วัน 890 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
14 โควตา ม.เชียงใหม่ (มช.)
ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบตรงเข้า มช.
272 ข้อ 12.8 ชม. 38 วัน 800 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
15 โควตา ม.ขอนแก่น (มข.)
ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบตรงเข้า มข.
350 ข้อ 14.7 ชม. 45 วัน 950 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
16 โควตา ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ข้อสอบโควต้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบตรงเข้า ม.อ.
171 ข้อ 8.5 ชม. 27 วัน 560 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
17 โอเน็ต (O-NET)
ข้อสอบโอเน็ต 6 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 สายวิทย์และสายศิลป์ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ O-NET
143 ข้อ 4.2 ชม. 20 วัน 420 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
18 A-Level ฟิสิกส์ - PAT2
ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 12 ชุด 5 พ.ศ. เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ PAT2
311 ข้อ 14.1 ชม. 42 วัน 890 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้
19 A-Level ฟิสิกส์ - 9 วิชาสามัญ (กสพท.)
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ 2 พ.ศ. รวม 50 ข้อ และข้อสอบเก็งอีก 50 ข้อ เหมาะสำหรับนักเรียน ม.6 ที่ต้องการสอบเข้าคณะที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ เช่น น้องๆ ที่ต้องการจะสอบ แพทย์ กสพท.
100 ข้อ 5.1 ชม. 12 วัน 400 บาท สมัครเรียนคอร์สนี้